Vlada Republike Slovenije je na 128. redni seji, dne 7. 4. 2011, pod točko 19. sprejela naslednji SKLEP:

 1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 2. Vlada Republike Slovenije je sprejela dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016.
 3. Ministrstva in vladne službe v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena zakona v obdobju 2011–2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.

Vlada Republike Slovenije je 19. 5. 2016 sprejela SKLEP o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo.

Začasni ukrepi za območje Pokolpja v letih od 2011- 2020 so:

 1. Ukrep 1: Pokolpju se dodeli med leti 2011 - 2020 v skupni višini 20.000.000 EUR nepovratnih sredstev in 20.000.000 EUR povratnih sredstev
 2. Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost
 3. Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje
 4. Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje
 5. Ukrep 5: V obdobju 2014 - 2020 se Pokolpju dodeli v skupni okvirni višini 564.000 EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 326.000 EUR nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
 6. Ukrep 6: Prometna in energetska infrastruktura v obdobju 2011- 2020 v skupni višini 155.954.736 EUR na območju Pokolpja

Vlada Republike Slovenije je na 93. redni seji, dne 23. 6. 2016, pod točko 1. 6 sprejela spremenjen Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020.

Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja (Ukrep 1) v obdobju 2011 do 2020 se bo izvajal s sedmimi instrumenti:

 1. Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij
 2. Instrument 1.2: Ugodni razvojni kredit za investicije
 3. Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij
 4. Instrument 1.4: Mikrokrediti
 5. Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa
 6. Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju
 7. Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike (zaključen ukrep)