V okviru Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 sta se v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajala dva ukrepa, s katerima se je prispevalo k doseganju ciljev programa Pokolpje 2016, in sicer ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Ukrepa sta pomembno vplivala na ohranjanje in ustanavljanje novih delovnih mest. Izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 – 2013 se je končalo 31. 12. 2015.

V okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja dodatne začasne ukrepe na območju Pokolpja v okviru lokalnih akcijskih skupin (LAS). V programskem obdobju 2014 – 2020 na območju Pokolpja delujeta dve LAS, in sicer LAS Dolenjska in Bela krajina in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. V okviru lokalnih akcijskih skupin (LAS) bodo za problemska območja objavljeni posebni javni pozivi v okviru pristopa CLLD.

CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Naloga LAS je učinkovito izvajanje Strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR. LAS predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev (javni, ekonomski, zasebni sektor), ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način.

Že objavljeni pozivi

Rezultati

Izvajalec in pomoč za prijavitelje

LAS Dolenjska in Bele krajina

Razvojni center Novo mesto, d.o.o. (vodilni partner): ga. Jožica Povše, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, tel.: 07 33 72 980, el. naslov: lasdbk@rc-nm.si.

RIC Bela krajina (partner): ga. Martina Auguštin, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.: 07 30 56 530, el. naslov: info@ric-belakrajina.si.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. (vodilni partner): Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, tel.: 01 620 84 70, el. naslov: info@las-ppd.si