Ukrep omogoča povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novo zaposlene sodelavce na območjih z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje). Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa. Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev osebe, ki je prijavljena med brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih ciljnih skupin:

  1. v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
  2. je stara od 15 do 24 let ali
  3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
  4. je starejša od 50 let ali
  5. živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
  6. se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
  7. je pripadnik etnične manjšine ali
  8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

Pri tem ni potrebno, da oseba prebiva v območju z visoko brezposelnostjo. Prihaja lahko od koder koli, pomembno pa je, da izpolnjuje lastnost ciljne skupine in da se zaposli oziroma bo opravljala delo na območju z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče, Trbovlje).

Kako se izvaja povračilo?

Za zaposlitev brezposelnih oseb iz prvih sedmih ciljnih skupin se povrnejo plačani prispevki delodajalca v dejanski višini za obdobje enega leta. Z osebami morate skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto neprekinjeno in jih za to obdobje tudi ohraniti v zaposlitvi. Za zaposlitev invalidov - osma ciljna skupina: Povrnejo se vam plačani prispevki delodajalca v dejanski višini za vsako leto zaposlitve invalida, vendar najdlje do izteka veljavnosti predpisov, ki omogočajo povračilo prispevkov:

  • Pokolpje ter Hrastnik, Radeče, Trbovlje do 31. 12. 2020,
  • Maribor z okolico – do 31. 12. 2018.

Izvajalec in pomoč za prijavitelje

Povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih izvaja Zavod RS za zaposlovanje.

Območna služba Novo mesto (občine Črnomelj, Metlika in Semič)

Naslov: Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto
Telefon: (07) 393-58-00
E-naslov: gpzrsznovomesto@ess.gov.si

Območna služba Ljubljana (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica)

Naslov: Parmova 32, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 242-41-00
Faks: (01) 242-41-20
E-naslov: gpzrszljubljana@ess.gov.si