Zavezanci, ki imajo sedež in dejansko izvajajo dejavnost na območjih z visoko brezposelnostjo, kamor šteje tudi Pokolpje, lahko uveljavljajo davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje.

Delodajalec ali delodajalka, ki ima sedež in dejansko izvaja dejavnost v problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali, v primerih ko opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca, stalno ali začasno prebivališče v problemskem območju z visoko brezposelnostjo ter tam dejansko izvaja dejavnost (delodajalec) in je hkrati zavezanec ali zavezanka po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in zavezanec po Zakonu o dohodnini, ki dosega dohodek iz dejavnosti, ki najmanj za dobo dvanajstih mesecev zaposli delavca (delavec v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali je starejša od 50 let ali je pripadnik etnične manjšine ali se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov) lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca (bruto plača in obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost), vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Spodbuda za zaposlovanje in davčna olajšava za zaposlovanje se lahko seštevata, vendar njuna vsota, skupaj z eventualnimi drugimi pomočmi za namen spodbujanja zaposlovanja, ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.

Do davčne olajšave za zaposlovanje niso upravičeni delodajalci iz dejavnosti v sektorju premogovništva in družbe v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in Uredba ES/800/2008.

Zavezanec lahko za investiranje v obdobju iz drugega odstavka 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini, vendar le za investicije v problemskem območju z visoko brezposelnostjo in največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Ta odstavek se ne uporablja za zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena Zakona o dohodnini.

Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v problemskem območju z visoko brezposelnostjo in ne sme odsvojiti sredstva, za katera je uveljavil olajšavo za investiranje po tem členu, najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje.

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Več informacij in povezava do pravnih podlag

Izvajalec in pomoč za prijavitelje

Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje izvaja Finančna uprava RS (FURS).

Finančni urad Novo mesto (obsega območja upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje): Kandijska cesta 21, p. p. 380, 8001 Novo mesto, tel: 07 371 9600, fax: 07 371 96 02, el. naslov: nm.fu(at)gov.si.

Finančni urad Kočevje (obsega območja upravnih enot Kočevje in Ribnica): Ljubljanska cesta 10, p. p. 53, 1330 Kočevje, tel: 01 893 91 10, fax: 01 893 91 42, el. pošta: kv.fu(at)gov.si.