Poslovne cone

TRIS Kanižarica

TRIS Kanižarica

Nahaja se jugozahodno od naselja Črnomelj, ob regionalni cesti Kanižarica – Vinica. Na območju je po predvidenem zazidalnem načrtu na voljo večje število zemljišč v velikosti od 2.000 m2 do 10.000 m2, katerih lega omogoča združevanje posameznih enot glede na potrebe investitorja. Vsi novozgrajeni objekti so večjih tlorisnih in vertikalnih gabaritov, namenjeni poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Okolica objektov je urejena. Ob vhodu v cono je urejeno parkirišče za tovornjake. Ostala parkirna mesta so zagotovljena na vsaki parceli posebej. Interne oskrbne in povezovalne ceste so asfaltirane. Območje je infrastrukturno opremljeno. Na območju je zgrajeno vodovodno, ločeno kanalizacijsko, električno, telekomunikacijsko in plinsko omrežje ter javna razsvetljava. Komunalno-energetski in telekomunikacijski vodi so speljani ob prometnicah. Organiziran je reden odvoz odpadkov. Utrjena tla na območju industrijske cone niso izpostavljena poplavam in omogočajo hitro ter varno gradnjo. V bližini je železniška proga Novo mesto – Črnomelj – Karlovac (Hrvaška).

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 96,17 ha
 • Delež prostih površin: 44 % (423.160 m2 zasedene površine, 538.567 m2 nezasedene površine)
 • Možnost širitve: DA
 • Cena: 9 €/m2
 • Lastništvo: 93,65 % v zasebni lasti, 6,35 % v javni lasti
 • Namenska raba območja: centralne dejavnosti (trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, šport in rekreacija, kultura, predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, promet in skladiščenje, oskrba z elektriko (energetski objekti).
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 40km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 4,1 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 3 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 110 km (Ljubljana), 100 km (Zagreb)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: DA
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

TRIS Kanižarica