Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP

Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravkljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanjaposlovne odličnosti po modelu EFQMv mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradiza odličnost.

Pogoji za kandidiranje:

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 15 zaposlenih. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri samostojnem podjetniku posamezniku (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenihiz programa javnih del.

Upravičeni stroški in višina subvencije:

1. stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev. Rezultat izvedenega svetovanja je:

  • izvedena samoocena po modelu EFQM hitrega pregleda ali
  • izvedena samoocena po modelu EFQM matrike poslovne odličnosti ali
  • pripravljen managerski dokument ali
  • pripravljen managerski dokument in izvedena ocena po modelu EFQM s strani enega ali dveh zunanjih svetovalcev in enega notranjega ocenjevalca in/ali

2. stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva:

  • za zunanjega ocenjevalca: do dva zaposlenav podjetju,
  • za notranjega ocenjevalca:do šest zaposlenih v podjetju.

Več informacij o možnih usposabljanjih za zunanje in notranje ocenjevalce je objavljenih na spletni strani SPIRITSlovenija:https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm.

Rezultat izvedenega usposabljanja je:

  • pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje in/ali strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award). Rezultat plačane pristojbine je sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost. Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR v posameznem koledarskem letu.
  1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 61/2019 z dne 11.10.2019

Več informacij in razpisna dokumentacija: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94.