Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 22. 2. 2019, Stran: 324

Namen in cilj poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji - v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost poziva: Višina sredstev javnega poziva znaša 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Sprememba Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 26. 4. 2019, Stran: 907

Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:

5. 3

4. Vloga mora biti oddana vsaj en dan pred uradnim pričetkom gospodarske delegacije v tujini - velja poštni žig, odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne oddaje pa vpisan datum na ovojnici s strani Slovenskega podjetniškega sklada.

5. Gospodarske delegacije v tujino se bo aktivno udeležil lastnik ali zakoniti zastopnik ali zaposlen v podjetju.

Briše se:

Udeležba na gospodarskih delegacijah v tujini ne sme biti zaključena pred oddajo vloge (v primeru, da se bo udeležba na gospodarskih delegacijah izvajala po objavi javnega poziva). Za udeležbo na delegacijah od 1. 1. 2019 do objave javnega poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj vlogo odda za že izvedeno udeležbo.

Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:

 • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
 • zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član:
 • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
 • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

7 Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:

 • javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
 • začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
 • ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko regijo,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva in/ali oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.

Briše se:

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s prijaviteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.

9 V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

10 Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so podrobneje specificirane v pozivni dokumentaciji, in sicer:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
 • stroški prevoza - so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza),
 • stroški nočitev - upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi - prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka,
 • stroški B2B - upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

11 Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Sprememba vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 14. 6. 2019, Stran: 1377

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 2.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Sprememba vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo na gospodarskih delegacijah v tujino

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 26. 7. 2019, Stran: 1637.

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo na gospodarskih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 12. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 38/19 z dne 14. 6. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:

9. Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 2.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

10. Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP, in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Spremembe Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 6. 9. 2019, Stran: 1872

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 17. 5. 2019 in spremembe Uradnem listu RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 38/19 z dne 14. 6. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 47/19 z dne 26. 7. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega poziva:

5.3. Doda se:

Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.

Briše se:

Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva.

6. Doda se:

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:

1. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne oddaje vloge.

7. Spremeni se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 1.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 2.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

11. Doda se:

Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj - Vloga - Javni poziv za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino«« in z nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Doda se:

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opraviti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Briše se:

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.

Sprememba Javnih pozivov za vavčerje - Obvestilo zaradi koronavirusa

Točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev

Spremeni se:

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom.

Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.

Več informacij v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2020.

Spremembe 11 javnih pozivov Slovenskega podjetniškega sklada

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 8. 5. 2020, Stran: 1047.

Točka 11, peti odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.