Vavčer za prototipiranje

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 31. 1. 2020, v Uradnem listu RS, št. 7/2020 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv, ki zagotavlja možnost izdelave prototipa, in sicer Vavčer za prototipiranje.

Kaj podjetjem omogoča Vavčer za prototipiranje?

Namen in cilj javnega poziva je mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Upravičeni stroški: od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2023.

Sofinancirajo se upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

  • Dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje
  • Do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti
  • Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

Najmanjša spodbuda: 500 EUR

Največja spodbuda: 5.000 EUR

Skupaj sredstva JP 2020 – 2023: 1.000.000 EUR.

Posebni pogoji:

  • Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti diagnostični intervju pri izbranem SIO (praviloma v regiji, kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt: Seznam SIO je dostopen na povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio.
  • SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO (Obrazec št. 1), ki je obvezna priloga vloge.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
  • Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO.
  • Prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na ta javni poziv.
  • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100.