Vavčer za prototipiranje

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 31. 1. 2020, v Uradnem listu RS, št. 7/2020 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv, ki zagotavlja možnost izdelave prototipa, in sicer Vavčer za prototipiranje.

Kaj podjetjem omogoča Vavčer za prototipiranje?

Namen in cilj javnega poziva je mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Upravičeni stroški: od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2023.

Sofinancirajo se upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

  • Dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje
  • Do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti
  • Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

Najmanjša spodbuda: 500 EUR

Največja spodbuda: 5.000 EUR

Skupaj sredstva JP 2020 – 2023: 1.000.000 EUR.

Posebni pogoji:

  • Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti diagnostični intervju pri izbranem SIO (praviloma v regiji, kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt: Seznam SIO je dostopen na povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio.
  • SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO (Obrazec št. 1), ki je obvezna priloga vloge.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
  • Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO.
  • Prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na ta javni poziv.
  • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100.

Sprememba Javnih pozivov za vavčerje - Obvestilo zaradi koronavirusa

Točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev

Spremeni se:

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom.

Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.

Več informacij v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2020.

Spremembe 11 javnih pozivov Slovenskega podjetniškega sklada

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 8. 5. 2020, Stran: 1047.

Točka 11, peti odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.