Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad je dne 5. 4. 2019 objavil Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Namen, cilj in predmet javnega poziva je spodbuditi MSP in zadruge k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz.prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Upravičeni prijavitelji:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz.nacionalni prispevek. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

- Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca).

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija. Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR; pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,9 9 EUR.

Več: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84.

Začasno zaprtje Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 26. 7. 2019, Stran: 1637

V skladu s 7. točko javnega poziva Slovenski podjetniški sklad objavlja začasno zaprtje Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019.

Sprememba vsebine Javnega poziva za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 27. 9. 2019, Stran: 1993

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:

5.3. Doda se:

Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci v tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

9. Spremeni se:

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 5. 4. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

10. Spremeni se:

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije.

15. Spremeni se:

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški sklad, zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Sprememba Javnega poziva za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 13. 12. 2019, Stran: 2659

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za dvig digitalnih kompetenc objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 4.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Sprememba vsebine Javnega poziva - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 28. 2. 2020, Stran: 676

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.

Sprememba Javnih pozivov za vavčerje - Obvestilo zaradi koronavirusa

Točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev

Spremeni se:

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom.

Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.

Več informacij v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2020.

Spremembe 11 javnih pozivov Slovenskega podjetniškega sklada

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 8. 5. 2020, Stran: 1047.

Točka 11, peti odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad.