Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad je dne 5. 4. 2019 objavil Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Namen, cilj in predmet javnega poziva je spodbuditi MSP in zadruge k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz.prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Upravičeni prijavitelji:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz.nacionalni prispevek. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

- Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca).

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija. Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR; pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,9 9 EUR.

Več: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84.

Začasno zaprtje Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 26. 7. 2019, Stran: 1637

V skladu s 7. točko javnega poziva Slovenski podjetniški sklad objavlja začasno zaprtje Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019.