Vavčer za digitalni marketing

Slovenski podjetniški sklad je 5. 4. 2019 v Uradnem listu RS objavil Vavčer za digitalni marketing.

Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP in zadruge k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz.prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Upravičeni prijavitelji:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz.nacionalni prispevek. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija:http://dihslovenia.si/vavcer/:

  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije inizvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR,maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Podjetju se lahkopo tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Več: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85.

Začasno zaprtje Vavčerja za digitalni marketing

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 26. 7. 2019, Stran: 1637

V skladu s 7. točko javnega poziva Slovenski podjetniški sklad objavlja začasno zaprtje Vavčerja za digitalni marketing, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019.

Sprememba vsebine Javnega poziva - Vavčer za digitalni marketing

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 28. 2. 2020, Stran: 676

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva - Vavčer za digitalni marketing, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 3.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad