Usposabljanje na delovnem mestu 2019

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 3. 12. 2018, www.ess.gov.si

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«.

Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno.

UDM lahko traja 2 ali 3 mesece. V obdobju odobrenega trajanja se usposabljanje praviloma izvaja brez prekinitev, ob upoštevanju pravil časovnega poteka (točka 5.3 tega javnega povabila).

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 vključenih oseb.

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 60 ur mentorstva v primeru 2-mesečnega usposabljanja in najmanj 90 ur v primeru 3-mesečnega usposabljanja, praviloma mesečno 30 ur mentorstva. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na predpisano minimalno število opravljenih mentorskih ur.

Delodajalec mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je nosilec projekta z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta in morebitne anekse k navedeni pogodbi.

V okviru ene ponudbe za izvedbo projekta lahko delodajalec ponudi enega ali več programov usposabljanja.

V okviru javnega povabila lahko delodajalec predloži več (zaporednih) ponudb, vendar lahko predloži novo ponudbo šele, ko so vsa posamezna usposabljanja iz predhodne ponudbe zaključena in če je izpolnil pogoj glede deleža zaposlitev vključenih oseb (v nadaljevanju: udeležencev) po končanem usposabljanju.

Delodajalec sklene z Zavodom pogodbo o izvedbi projekta (vzorec pogodbe je v dokumentaciji povabila). Po sklenitvi pogodbe napoti brezposelne osebe na predhodni zdravniški pregled. Z usposabljanjem lahko prične šele potem, ko je brezposelna oseba na Zavodu podpisala ustrezen zaposlitveni načrt, uspešno opravila predhodni zdravniški pregled, na katerega jo je napotil delodajalec, in ko je z Zavodom podpisala pogodbo o vključitvi v program.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu ter spadajo v ciljno skupino javnega povabila.

Program UDM je namenjen pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Program prispeva k spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljnih skupin. Dodana vrednost programa je v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega položaja, in sicer s pomočjo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, širjenju socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Za izvajanje programa UDM po tem javnem povabilu je namenjenih okvirno 4.370.595,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Povabilo je odprto od 7. 12. 2018 od 10. ure dalje do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 5. 2019 do 23.59 ure.

Dodatne informacije: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Finančne spodbude/Razpisi/Aktualni razpisi in povabila).

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 55 ali e-naslovu: kontaktni.center@ess.gov.si;
  • pri skrbnici programa Dragomili Šeško na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na e-naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja;
  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na OS Zavoda.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Finančne spodbude/Razpisi/Aktualni razpisi in povabila).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.