Spremembe in dopolnitve razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 85, Datum: 12. 6. 2020, Stran: 1204

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19), št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20), št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1815/20) ter št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1930/20).

1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 javnega razpisa spremenijo razpisani zneski ugodnih posojil po posameznih območjih, in sicer se besedilo tabele po novem glasi:

Znesek v EUR

Za leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

Skupno 11.529.735,99 EUR, od tega:

2019

Posojilo

Proračun RS

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

8.249.735,99 EUR

za obmejna problemska območja

1.660.000,00 EUR

za problemsko območje Pokolpja

1.620.000,00 EUR

za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Sklad lahko v zadnjem 8. razpisnem roku oddaje vlog, ki se izteče 30. 6. 2020, morebitne ostanke sredstev po posameznih območjih prerazporedi med območji v primeru izkazanih potreb, pri čemer se pri razvrstitvi vlog oziroma dodelitvi sredstev upošteva doseženo število točk.

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad