Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020

Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 12. 2018 objavilo javni razpis Spodbude za MSP LES 3.0 (Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020).

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50%).

Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic), so bila registrirana pred 1. 1. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja oziroma datum vpisa v poslovni register, v primeru socialnega podjetja pa datum prve registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje).

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.554.701,04 EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

- leto 2019: 2.752.543,87 EUR

- leto 2020: 2.802.157,17 EUR

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
  • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:

Velikost podjetja

Kohezijska regija vzhodna Slovenija

Kohezijska regija zahodna Slovenija

Srednja

največ 35 %

največ 20 %

Mikro in mala

največ 45 %

največ 30 %

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 500.000,00 EUR.

Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela

Za uveljavljanje stroškov plač novo zaposlenih se uporablja poenostavljena oblika stroškov. Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas, je določena na podlagi Metodologije za izračun stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za predmetni javni razpis.Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 10,09 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec oz. največ 1.720 ur na leto (efektivne delovne ure).

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2019.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Več: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164.

Spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 5. 7. 2019, Stran: 1527

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«.

V Javnem razpisu »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 7.429.450,38 EUR, in sicer:

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2019

(v EUR)

Leto 2020

(v EUR)

Skupaj

(v EUR)

MGRT - 160057 PN 3.1 -

Snovna in energetska učinkovitost - les V 14-20-EU

Kohezijska regija

Vzhodna Slovenija

2.499.070,45

1.947.615,47

4.446.685,92

MGRT - 160058 PN 3.1 -

Snovna in energetska učinkovitost - les Z 14-20-EU

Kohezijska regija

Zahodna Slovenija

1.414.131,90

1.568.632,56

2.982.764,46

Skupaj

3.913.202,35

3.516.248,03

7.429.450,38

Besedilo javnega razpisa se v četrtem odstavku šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

  • leto 2019: 3.913.202,35 EUR
  • leto 2020: 3.516.248,03 EUR.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo