Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)

Slovenski podjetniški sklad Maribor je objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU).

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Na javni razpis se vlagatelj prijavi s spletnim obrazcem Prijavni list z izjavami podjetja (Obrazec 1), ki mu priloži obvezne in neobvezne priloge. Med pomembnejše obvezne dokumente vloge sodi akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije s podrobnim terminskim načrtom ter Predstavitveni načrt podjetja s finančno prilogo.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo digitalne transformacije in so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena,
  • posredni stroški.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. (Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR).

Prijavo na javni razpis mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki v predpisanem roku iz javnega razpisa. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo vlagatelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

ROK za predložitev vlog je 1. 9. 2021 do 14:00.

Več o pogojih in razpisno dokumentacijo najdete: TUKAJ.