Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 9. 8. 2018, www.spiritslovenia.si.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope:

  1. SKLOP A - TRŽNE RAZISKAVE - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.
  2. SKLOP B - MEDNARODNI FORUMI - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini.
  3. SKLOP C - CERTIFIKATI - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo:
  • certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave,
  • certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov, na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS.

Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge, kot so navedene v III.1. točki te pozivne dokumentacije.

Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na ta javni poziv, za katere so bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višji od 9.999,99 EUR.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij na tujih trgih ter zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.

Cilj javnega poziva: Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z ZGD-1.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v pozivni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 700.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija.

Rok za prijavo je 28. 9. 2018, do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: poziv.rfc2018@spiritslovenia.si.

Agencija bo odgovorila na vprašanja, ki bodo na zgornji naslov prispela najkasneje do 21. 9. 2018. Na vprašanja, ki bodo prispela na elektronski naslov med 15. 8. 2018, do 3. 9. 2018 bo agencija odgovorila po 4. 9. 2018. Pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del tega javnega poziva in pozivne dokumentacije.

Pozivna dokumentacija je objavljena tukaj.