SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

SPS skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

UPRAVIČENCI:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 • so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge).

POGOJI KANDIDIRANJA:

 • kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja.
 • neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi zasebnega/tveganega kapitala/korporacije.
 • družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPS kot solastnikom podjetja.
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model.
 • potencial rast in razvoja podjetja.
 • ustvarjajo prihodke iz dejavnosti.
 • vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas.
 • sedež v Republiki Sloveniji·podjetje ne sme biti v težavah.
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja.
 • prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja - upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.

VIŠINA FINANCIRANJA S STRANI SPS:

 • od 100.000 EUR do 600.000 EUR direktnega kapitalskega vložka SPS, kadar s SPSom so-investirajo poslovni angeli ali skladi zasebnega/tveganega kapitala.
 • od 200.000 EUR do 600.000 EUR direktnega kapitalskega vložka SPS, kadar s SPS soinvestirajo korporacije.

SKUPNA VIŠINA JAVNO/ZASEBNEGA FINANCIRANJA:

 • podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno od 200.000 EUR do 1.250.000 EUR javno/zasebnih investicij.
 • inovativno podjetje od 200.000 EUR do 2.400.000 EUR javno/zasebnih investicij.

ČRPANJE FINANCIRANJA: štiri tranše

 • tranše SPS izvede po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše s strani zasebnega vlagatelja.
 • skrajni rok za črpanje vseh tranš je dvanajst mesecev od dneva odobritve financiranja.

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2020: 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020. Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oz. do 31. 12. 2020. V primeru, da bodo vsa za do 31. 12. 2020 predvidena sredstva predčasno porabljena, bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike Slovenije.