Razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 13. 3. 2020, Stran: 771.

Namen razpisa: Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU - EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt, v kolikor je pridobil zadevni znak ali istega znaka za drugi nastanitveni objekt. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte ali za dva različna znaka za isti objekt.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 105.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Roka za oddajo vlog sta 5. maj 2020 in 8. september 2020.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si s pripisom: JR okoljski/trajnostni znaki.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Sprememba razpisa za uvajanje okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 78, Datum: 29. 5. 2020, Stran: 1109

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike (Uradni list RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020) se spremeni naziv javnega razpisa, ki se sedaj glasi:

»Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev zaradi epidemije COVID-2019.«

V javnem razpisu se v točki 3.1 »Namen in cilj javnega razpisa« spremeni prvi in drugi odstavek, ki se sedaj glasita:

»Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka; k prilagoditvi ponudbe zaradi epidemije COVID-19, s poudarkom na varnosti, zdravju in individualizirani turistični ponudbi domačim in tujim gostom.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditve turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19.«

V javnem razpisu se v točki 3.2 »Predmet javnega razpisa« spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:

»Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU - EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF. Predmet javnega razpisa je tudi prilagoditev ponudbe zaradi epidemije COVID-19 na način, da se zagotovi varnost in zdravje gostov.«

V javnem razpisu se spremeni točka 10 »Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja« v točki b), ki se sedaj glasi:

»b) stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov,«

V javnem razpisu se prvi stavek 12. točke »Roki in način prijave na javni razpis«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Roka za oddajo vlog sta: 6. julij 2020 in 8. september 2020.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.