Razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2019-2022

MGRT_SPIRIT_EU_logo.jpg

Namen in cilji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: s finančno podporo MSP-jem pri izvedbi nastopa na mednarodnih sejmih v tujini bomo MSP-jem olajšali vstop na tuje trge, posledično se bo povečala prepoznavnost MSP-jev in njihovih izdelkov/storitev.

Pogoji za kandidiranje

Pogoji za kandidiranje so objavljeni v javnem razpisu.

Upravičeni stroški

Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem razpisu enota kvadratni meter (m2) najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini.

Formula za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

Pri čemer velja:

- m2 = velikost najetega razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2) zaokroženo na štiri (4) decimalna mesta

- Y = 0,75 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija) oz. 0,70 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija)

- Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 5 m2, maksimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 120 m2

- Izračunan znesek SSE se zaokroži na dve decimalni mesti navzdol

Znesek sofinanciranja (upravičen javni izdatek) se izračuna po naslednji formuli:

SSE * m2 * Y

- Izračunan upravičen javni izdatek se zaokroži na dve decimalni mesti

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 6.400.000,00 EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

  • leto 2019: 1.600.000,00 EUR
  • leto 2020: 1.600.000,00 EUR
  • leto 2021: 1.600.000,00 EUR
  • leto 2022: 1.600.000,00 EUR

Roki za oddajo vlog, obdobje za oddajo vlog, roki za sejemske nastope:

Zap. št. roka

Datum, do katerega je potrebno oddati vlogo

Obdobje, v katerem se lahko odda vlogo

Rok velja za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do vključno

1. rok

7.1.2019

do 7.1.2019

4.9.2019

2. rok

15.5.2019

od 17.4.2019 do 15.5.2019

3. rok

5.9.2019

od 8.8.2019 do 5.9.2019

3.9.2020

4. rok

6.1.2020

od 9.12.2019 do 6.1.2020

5. rok

15.5.2020

od 17.4.2020 do 15.5.2020

6. rok

4.9.2020

od 7.8.2020 do 4.9.2020

2.9.2021

7. rok

5.1.2021

od 8.12.2020 do 5.1.2021

8. rok

14.5.2021

od 16.4.2021 do 14.5.2021

9. rok

3.9.2021

od 6.8.2021 do 3.9.2021

30.9.2022

10. rok

5.1.2022

od 8.12.2021 do 5.1.2022

11. rok

16.5.2022

od 18.4.2022 do 16.5.2022

Način prijave:

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane znotraj obdobij za vložitev vlog. Navodila za pripravo vloge in načini oddaje vlog so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: indiv-sejmi2019-2022@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje do roka, ki je naveden v II.7. poglavju razpisne dokumentacije, za posamezni rok za oddajo vlog. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Razpisna dokumentacija:

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Elektronski dokumenti

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.