P7R 2020 - Mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 204/2020 z dne 31.12.2020).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Predmet razpisa so mikrikrediti 5.000 - 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let.
Mikrokredit lahko predstavlja največ 85 % virov financiranja v skupni vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Javni razpis bo odprt do 1. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada: 1. 2. 2021, 1. 3. 2021, 1. 4. 2021, 1. 5. 2021, 1. 6. 2021, 1. 7. 2021, 1. 9. 2021 in 1. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada Maribor: www.podjetniskisklad.si.