P7C-2 2021 COVID

SPS Maribor je objavil javni razpis »P7C-2 2021 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID 19 NA GOSPODARSTVO«, likvidnostni kredit. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR z ročnostjo od 1 do 5 let in možnim moratorijem na odplačilo glavnice kredita od 1 do 6 mesecev. Obrestna mera je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo. Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.11.2021 do 31.10.2022.

Financiranje z zaprošenim kreditom je upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID 19. To se izkazuje v znižanju čistih prihodkov, ki je razviden iz Javno objavljenih podatkov letnega poročila (AJPES) – Izkaz poslovnega izida 2020/2019);

Na razpis se lahko prijavijo MSP-ji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so. p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu in imajo registrirane glavne dejavnost po SKD:

I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov;
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač;
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
N82.3 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
N49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja (do 100 %) je dovoljeno financirati naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc), obratna sredstva in stroške dela.
Na razpisu kandidirajo le podjetja, katerim iz S.BON-1 (Ajpes) obrazca izhaja bonitetna ocena od SB1 do vključno SB8. Upošteva se bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2020.

Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer:

25.01.2022, 25.02.2022, 25.03.2022, vsi do 14.00 ure. Vloga se oddaja elektronsko Na https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Več o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na: SPS Maribor.