P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

UPRAVIČENCI: Mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP - po določilih Uredbe komisije (ES) št. 651/2014).

POGOJI KANDIDIRANJA:

 • Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
 • Na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19.
 • Podjetje ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev.
 • Podjetje ne sme biti v težavah.
 • Nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa.
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme).
 • Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc).
 • Stroški materiala in trgovskega blaga.
 • Stroški storitev.
 • Stroški dela.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV: Največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita. Stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

VIŠINA FINANCIRANJA: od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita 100% financiranje upravičenih stroškov.

DOBA FINANCIRANJA: 2-5 let.

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA: do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ 1/2 dobe ročnosti kredita).

OBRESTNA MERA: 6-mesečni EURIBOR + 0,8 %.

NIŽJE ZAHTEVE PO ZAVAROVANJU: min. zavarovanje kredita - 5 menic podjetja.

ČRPANJE KREDITA: namensko in v enkratnem znesku.

ČASOVNI OKVIR ČRPANJA KREDITA: najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita.

NAČIN ODPLAČEVANJA KREDITA: mesečen, obročen.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113.