P7-2 2019 - Mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P7-2 2019 Mikrokrediti.

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Upravičeni prijavitelji: Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Kreditni pogoji:

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.
 • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
 • Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.
 • Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere )+ 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
 • Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.
 • Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • 15.04,
 • 25.04.,
 • 09.05.,
 • 23.05.,
 • 06.06.,
 • 20.06. in
 • 04.07.2019.

Več: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=87.