P7-2 2019 - Mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P7-2 2019 Mikrokrediti.

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Upravičeni prijavitelji: Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Kreditni pogoji:

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.
 • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
 • Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.
 • Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere )+ 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
 • Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.
 • Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • 15.04,
 • 25.04.,
 • 09.05.,
 • 23.05.,
 • 06.06.,
 • 20.06. in
 • 04.07.2019.

Več: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=87.

Spremembe javnega razpisa P7-2 2019 - Mikrokrediti

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 19. 4. 2019, Stran: 809

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za mikrokredite (P7-2 2019-Mikrokrediti), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 5. 4. 2019, Ob-1846/19. Spremembe se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:

3. Viri financiranja

Se v celoti nadomesti z:

Finančni instrument mikrokrediti se financira:

a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in

b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini 18.000.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Zaprtje javnega razpisa P7-2 2019 - Mikrokrediti

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 19. 4. 2019, Stran: 810

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa P7-2 2019-Mikrokrediti (objava v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019, Ob-1846/19).

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Najnovejših 12 milijonov evrov za mikrokredite pošlo že v prvem roku

Vir in informacije: STA, 19. 4. 2019, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je 12 milijonov evrov v okviru drugega javnega razpisa za mikrokedite mikro, malim in zagonskim podjetjem, ki jih ponuja skupaj s SID banko, razdelil že v prvem roku za prijave, ki je potekel 15. aprila. Že prvi razpis, objavljen konec decembra, je sklad zaradi velikega povpraševanja predčasno zaprl.

Na spletni strani sklada so objavili, da so do sredine aprila prejeli 1046 vlog, kar pomeni, da javni razpis zapirajo, saj se bo razpisana kvota glede na prispele v vloge v celoti porabila že v okviru prvega odpiranja. V razpisu je bilo sicer predvideno, da bi do 4. julija sledilo še šest rokov.

Mikrokrediti so sicer enostavni, hitri in ugodni finančni instrumenti. Gre za zneske v višini od 5000 do 25.000 evrov z odplačilno dobo tudi do pet let ter zelo ugodno obrestno mero v višini 0,8 odstotka s pripadajočim šestmesečnim euriborom. Prednost je tudi, da se stroški kredita ne zaračunavajo.

Slovenski podjetniški sklad ugodne vire financiranja za mikro, mala in zagonska podjetja z do 50 zaposlenimi zagotavlja skupaj s skladom skladov SID banke. Do leta 2023 bo na voljo skupaj 42 milijonov evrov, prvi razpis prav tako v višini 12 milijonov evrov pa je bil objavljen 28. decembra lani. Povpraševanje je bilo veliko, zato so razpis predčasno zaprli, med prispelimi vlogami pa so februarja odobrili 482 projektov.

Sklad želi podjetjem z razpisi mikrokreditov neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, malih in startup podjetij.