P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in ki ob prijavi na javni razpis ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki imajo na podlagi bilančnih podatkov najmanj 1.00 zaposlenega.

Pogoji kandidiranja:

 • podjetje ne sme biti v težavah,
 • podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči,
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor,
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
 • rezultat operacije (izdelek) mora biti tržno naravnano,
 • operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški:

 • nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev)
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona)
 • DDV NI upravičen strošek, prav tako NE cestno transportna sredstva

Višina financiranja: od 50.000 do 500.000 EUR subvencije/podjetje, do 45 % financiranja upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva.

Doba financiranja: 2 leti.

Vlagatelji:

 • so podjetja, ki bodo uvajala nove ali izboljšala izdelke na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv,
 • registrirana dejavnost znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa ali C31 Proizvodnja pohištva,
 • registrirana oz. priglašena pri pristojnem organu pred 01.01.2019 (velja za vloge oddane do vključno 15.02.2021) oziroma pred 01.01.2020 (velja za vloge oddane po 15.02.2021),
 • vlagatelji morajo biti locirani na območju vzhodne ali zahodne kohezijske regije in na tem območju izvajati aktivnosti operacije,
 • v vlogi mora biti nedvoumno opredeljeno v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost,

Upravičeni stroški: od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2022.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108.