Odprt razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad Maribor ima odprt razpis: P7R2017– Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (kredit od 5.000 - 25.000 EUR).

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

  • ki imajo, na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Za popolno vlogo mora podjetje pripraviti 3 dokumente: prijavni list, predstavitveni načrt s finančno prilogo ter priložiti bonitetno dokazilo S.BON-1 (AJPES). Na razpisu lahko kandidirajo le podjetja, katerim iz S.BON-1obrazca izhaja bonitetna ocena od SB1 do vključno SB8. Upošteva se bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2016 za roke do vključno 1. 5. 2018 in bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2017 za prijavne roke od 1. 6. 2018 dalje.

Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Več: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=61.