Odprt JR P1 plus 2022 – garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije SPS Maribor za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisujejo v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Na razpis se lahko prijavijo MSP-ji s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu - ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in dosegajo bonitetno oceno - GVIN3 vsaj D2 (razen izjem).

Kreditno–garancijske linije:

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP (60 % garancije, mladi MSP 80 %))

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja (80 % garancije)

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G* (60 % garancije)

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Odobravanje garancij po tem razpisu poteka dvostopenjsko. Prva stopnja se odvija na nivoju poslovne banke, kjer se pridobi pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji. Druga stopnja se odvija na SPS Maribor, kjer komisija prejeto vlogo administrativno pregleda z vidika popolnosti in ustreznosti.

Vlogo je potrebno oddati preko e-portal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/

Roki oddaje v letu 2022: 15. 5.; 1. 6.; 15. 6.; 1. 7.; 1. 9.; 15. 9.; 1. 10.; 15. 10..

Več o razpisu in razpisnih pogojih najdete: TUKAJ.