Odprt JR garancij in posojil iz GSD za leto 2022

Na Razvojnem centru Novo mesto je objavljen Javni razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2022.


Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež na območju občin navedenih v tabeli 2. člena razpisa (v nadaljevanju upravičenci). Upravičenci se določajo po linijah skladno z razpisom.

Sredstva namenjena za pospeševanje razvoja po belokranjskih občinah:
Črnomelj: 199.535 EUR,
Metlika: 198.299 EUR,
Semič: 214.497 EUR.

Upravičenci po tem razpisu lahko kandidirajo za:

  1. garancije iz sredstev GSD za ugodna posojila bank:
  • za financiranje investicij (materialne in nematerialne investicije in do 20% obratnih sredstev, povezanih s predmetno investicijo) – linija GSD-investicije);
  • za financiranje samo obratnih sredstev, ne nujno povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge oz. iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti – linija GSD-obratna sredstva),
  • za nove zaposlitve oz. samozaposlitve (linija GSD-zaposlovanje)
  • za predfinanciranje projektov, ki so sofinancirani z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi (linija GSD-predfinanciranje projektov) in
  1. ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez garancij RC NM iz sredstev GSD.

Več o pogojih in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: TUKAJ.