Objavljen Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju:

 • Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
 • Hrastnik-Radeče-Trbovlje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov in največ 1.250.000,00 EUR. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem območju.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na upravičenem območju,
 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko med drugim prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti (ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).

Intenzivnost pomoči za začetne investicije na upravičenem območju, ne sme preseči:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • nakup objektov.

Povezava do razpisne dokumentacije: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1162.

Rok za prejem ponudb: 06.12.2018 do 12:00