Objavljen javni razpis P7 2021 - MIKROKREDITI

Slovenski podjetniški sklad Maribor je objavil javni razpis P7 2021.
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren MSP-jem samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v RS, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
b) je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-11 oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad2;
c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas;

KREDITNI POGOJI
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

UPRAVIČENI STROŠKI
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke:
20.01.2022 do 14.00 ure, 10.02.2022 do 14.00 ure, 01.03.2022 do 14.00 ure.

Črpanje kredita je namensko in enkratno. Kreditojemalec izpolni obrazec »Zahtevek za črpanje kredita«, katerega odda v skenirani obliki na e-poštni naslov »mikrokrediti@podjetniskisklad.si«.

Več o obeh razpisih in Razpisno dokumentacijo najdete na: SPS Maribor.