Objavljen javni razpis P2R

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 14. 2. 2020, v Uradnem listu RS št. 9/2020 objavil javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 - 2021 (P2R).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih.

Podpira se zagon podjetja, izvedba vlaganj in zaposlitev, vpeljava (razvoj) storitve oz. produkta, komercializacija končnega produkta ter začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov na opredeljenih trgih.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot:

 • gospodarske družbe
 • samostojni podjetniki
 • zadruge
 • socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje, opravljena od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020.

VLAGATELJI SO LAHKO PODJETJA, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij:

 • območja občin Pokolpja
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
 • občine obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, registrirana od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020 in katerih ustanovitelj(i) v zadnjih 24 mesecih pred datumom oddaje vloge ni(so) bili družbeniki podjetja, registriranega v Republiki Sloveniji.

Med drugim so POGOJI za operacijo:

 • iz vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj na osnovi izvedene operacije predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2020 in naprej.
 • ponujeni proizvodi in storitve morajo biti tržno naravnani.
 • iz vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.909.900,59 EUR, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 2.036.930,41 EUR, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 872.970,18 EUR.

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer:

 1. faza 15.000 EUR za dosežene mejnike do 30.10.2020 in
 2. faza 25.000 EUR za dosežene mejnike do 30.10.2021.

Intenzivnost pomoči znaša do 100 %

Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2020.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=103.