Objavljen Javni razpis garancij in posojil - GSD 2020

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Delavska hranilnica d.d., LON d.d. in Abanka d.d.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Višina garancijsko-posojilnega potenciala GSD: RC NM v letu 2020 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku 4.113.229,00 EUR.

Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah

OBČINA

RAZPIS GSD

MO NOVO MESTO

687.574

ŠENTJERNEJ

514.601

ŠKOCJAN

285.520

ŽUŽEMBERK

343.884

DOLENJSKE TOPLICE

291.219

MIRNA PEČ

166.804

KOČEVJE

332.585

LOŠKI POTOK

13.408

SEMIČ

127.277

METLIKA

144.731

KOSTEL

7.626

ČRNOMELJ

219.273

MOKRONOG TREBELNO

84.464

STRAŽA

271.012

ŠENTUPERT

58.456

ŠMARJEŠKE TOPLICE

194.508

TREBNJE

246.916

MIRNA

123.371

SKUPAJ

4.113.229

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu ter sredstev, ki so oz. bodo na voljo.

Garancije oz. soglasja za posojila se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se pri »liniji GSD-investicije« (glej tč. 3.3.1) lahko garancija oz. soglasje za posojilo odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, v kolikor bo investicija izvedena v tej občini.

Razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi: https://www.rc-nm.si/razpis-garancij-posojil-garancijske-sheme-za-dolenjsko-gsd-2020/.