Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 28. 2. 2020, Stran: 642

Namen natečaja: Namen natečaja je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj natečaja: Cilj natečaja bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 35 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

Predmet natečaja: Predmet natečaja je izbor najboljših 35 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 35 najbolje ocenjenih.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost natečaja: Okvirna višina sredstev znaša 105.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija

Rok: Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem (8) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Dopolnitev javnega razpisa - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020«

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 110, Datum: 14. 8. 2020, Stran: 1781

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja dopolnitev javnega razpisa - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020« (Št. 302-4-0/2020/2) z dne 28. 2. 2020.

V Javnem razpisu »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020« se spremeni:

  • besedilo v točki 3.2. Predmet javnega natečaja, tako da se glasi:

Predmet razpisa je izbor do največ 56 najboljših poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.

  • besedilo v točki 4. Ciljne skupine/upravičenci, tako da se glasi:

upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 56 najbolje ocenjenih.

  • besedilo v četrtem odstavku točke 7. Merila za ocenjevanje vlog, tako da se glasi:

Postopek poteka dvostopenjsko. Najprej komisija oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Prijavitelji 56 vlog, ki bodo v okviru ocenjevanja na 1. stopnji dosegle višje število točk, bodo povabljeni na osebne predstavitve poslovnega modela in idej pred komisijo, ki bo izvedla ocenjevanje 56 vlog na 2. stopnji. Po osebnih predstavitvah bo komisija izbrala in s finančno spodbudo nagradila do največ 56 predstavljenih poslovnih modelov na podlagi njihovih osebnih predstavitev, kjer se bo ocenjevala izvirnost in prepričljivost predstavljenega poslovnega modela. Vloge, ki ne bodo povabljene na osebno predstavitev, se zaradi prenizkega števila doseženih točk na 1. stopnji ocenjevanja, zavrne.

  • besedilo v šestem odstavku točke 7. Merila za ocenjevanje vlog, tako da se glasi:

Na podlagi seštevka ocen obeh stopenj ocenjevanja, bo komisija predlagala dodelitev spodbude največ 56 najboljšim prijaviteljem poslovnih modelov. Vloge, ki ne bodo predlagane za dodelitev spodbude, se zaradi prenizkega števila doseženih točk, zavrne.

  • besedilo v točki 8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, tako da se glasi:

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 168.000 EUR.

Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 0207 - spodbujanje ženskega podjetništva, za leto 2020.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija