Najava Javnega razpisa za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

Obveščamo vas, da je Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo 2. 11. 2018 objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Na razpolago bo cca. 1,2 mio EUR.

Na prejšnjem razpisu so bili upravičeni stroški stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

  • nakup novih strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
  • nakup objektov.

Višina sofinanciranja ni smela preseči:

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Znesek sofinanciranja je bil minimalno 500.000 EUR in maksimalno 1.000.000 EUR.