Mikrokrediti P7R 2019

Slovenski podjetniški sklad je dne 27. 12. 2019 v Uradnem listu RS (št. 80/2019) objavil javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - P7R 2019.

Za območje Pokolpja je na voljo 2.590.000 EUR.

Do mikrokredita so upravičeni MSP:
 • ki imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo/obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki (in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu).
Podjetje mora imeti ob prijavi vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Kreditni pogoji:
 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
 • Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
 • Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri.
 • Obrestno obdobje za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera je mesečno.
 • Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.
 • Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.
 • Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
 • Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1.
Upravičeni stroški: Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

Roki: 1. 2. 2020, 1. 3. 2020, 1. 4. 2020, 1. 5. 2020, 1. 6. 2020, 1. 7. 2020, 1. 9.2020 in 1. 10. 2020.