JP – COVID19 - Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad (SPS) danes v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2020, objavlja nov »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-brezstičnih) za zagotavitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020.Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

Upravičeni stroški in način financiranja:

Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki se v skladu s členom 67. Uredbe 1303/2013/EUR določi za vsak projekt posebej na podlagi predloga proračuna prijavitelja. Podlaga za pripravo predloga proračuna so računi, ki izkazujejo nakup zaščitne opreme s strani prijavitelja. Pavšalni znesek se določi ob upoštevanju omejitev, ki so navedene v nadaljevanju. Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):

  • zaščitne maske obrazne – pralne –največ do 4 EUR na posamezni kos
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos
  • zaščitne rokavice največ do 0,10 EUR na posamezni kos
  • razkužila največ do 20 EUR na liter
  • termometri za merjenje telesne temperature brezstični,največ do 50 EUR na posamezni kos.

Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107.