Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

MGRT je v Uradnem listu št. 209, z dne 31. 12. 2021 objavil Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij. Vloga mora izkazati nadgradnjo oziroma prestrukturiranje smučišča v celoletno gorsko središče za aktiven oddih, vključno z razvojem novega turističnega produkta.

Sklop B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

– Hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*. Nastanitveni obrat mora pridobit ekološki znak Slovenia Green. Nastanitveni obrat mora oblikovati in prijaviti na odprti poziv STO za 5-zvezdična doživetja vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetju drugega nosilca) do zaključka projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta.

– Kampov in glampingov kategorije vsaj 4* (po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov).

Kampi in glampingi bodo morali po zaključeni operaciji obratovali skozi celo leto in pridobiti ekološki znak.

Za Sklop B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:

– SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,

– SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.

Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj:

- Za Sklop A: najmanj 2 mio EUR,

- Za Sklop B: najmanj 500.000 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev. Operacija/investicija se mora zaključiti najkasneje do 10. 11. 2023. Obratovalno dovoljenje mora biti pridobljeno ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku treh mesecev po zaključku projekta.

Intenzivnost pomoči

Sklop A:

Dovoljena intenzivnosti pomoči temelji na pravilih iz sheme državne pomoči po 55. členu GBER, pri čemer znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev, ter hkrati sofinanciranje znaša do največ 80% upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je zgornja meja sofinanciranja do največ 8.000.000,00 EUR.

Sklop B:

Intenzivnost pomoči je za pomoč za naložbe MSP določena:

– do 20% upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in do 10% upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij.

Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za Sklop B znaša 2.000.000,00 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 10. 11. 2023. Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022.

Več o razpisnih pogojih, upravičenih stroških in razpisno dokumentacijo najdete: Tukaj