Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji – JR INVEST2022 - NOO

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Ciljna skupina: gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavijo investitor (za celotno Vzhodno Slovenijo so to lahko tudi velika podjetja), z investicijo v vrednosti:

- od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,

- od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,

- od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije. Za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev.

Investitor mora izkazovati zaprto finančno konstrukcijo in iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov investicije.

Investicija mora prispevati k zelenemu prehodu (vsaj 40 % dodeljenih točk predstavlja okoljski vidik investicije). Prijavitelj mora imeti izkazano okoljsko odgovorno ravnanje, kar mora izhajati iz k vlogi priložene strategije oziroma akcijskega načrta okoljsko odgovornega ravnanja.

Upravičeni stroški:

-stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...), stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike,pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,

- stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oz. standardi s področja knjiženja oz. računovodenja ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

Izračun višine subvencije za investicijo na podlagi formule:

sub = upr x t % x smax, in je:

sub = višina subvencije v EUR

upr = vrednost upravičenih stroškov

t = število točk v postopku ocenjevanja

smax = dovoljena subvencija v % za gospodarsko družbo glede na njeno velikost in območje izvedbe investicije.

V kolikor je vloga ocenjena z manj kot 50 točkami kot navedeno, se vloga zavrne.

Investicija mora biti zaključena najkasneje v roku treh let od začetka izvajanja investicije, vendar se investicija mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije. Zadnji rok za zaključek investicije je najkasneje do 31. 3. 2026.

Roki za prispetje prijav v letu 2022 so:

  • za prvo odpiranje: 22.4.2022 do 12. ure in
  • za drugo odpiranje: 1.10.2022 do 12. ure.

Rok za prispetje prijav v letu 2023 je 12.1.2023 do 12. ure.

Več o razpisu, razpisnih pogojih in celotno razpisno dokumentacijo najdete: TUKAJ.