JAVNI RAZPIS za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih. Vlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali pa za kombinacijo nepovratnih sredstev in posojila (BIZI NOO POSOJILA). Delež skupnega sofinanciranja projekta (posojilo in nepovratna sredstva) je največ vključno 75 %, upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Vlagatelj v prijavi predlaga shemo za zaprošena sredstva:
shemi de minimis št. M001-5940117-2015/I z dne 11. 1. 2021 ali
shemi državnih pomoči: št. BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II,
BE02-2399245-2014/III, BE02-2399245-2014/IV z dne 25. 1. 2022).

Minimalna vrednost upravičenih stroškov financiranega projekta je 100.000 EUR, najvišja vrednost pa 1.000.000 EUR.

Iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih še 3 leta po zaključku projekta. Izhodiščno stanje števila zaposlenih je število zaposlenih na dan 31. 12. 2022.

Projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2022. Izhodiščna vrednost se primerja z bilančnimi podatki na dan 31. 12. v letu po zaključku projekta.

Upravičenec bo moral v enem letu (31. 12.) po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja izpolnjevati še:

izvedeni ukrepi in doseženi rezultati za izboljšanje učinkovite rabe virov oziroma vpliv investicije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost skladno s predloženim dokumentom Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, kar vlagatelj izkaže s poročilom, ki izkazuje izboljšanje učinkovite rabe virov s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21) ter zmanjšanje snovne učinkovitosti z izračunom oziroma elaboratom, ki prikazuje zmanjšanje porabe materialov/surovin pri proizvodnji proizvoda, ki je predmet projekta.

Upravičeni stroški projekta:
Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta).
Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter dodatno po shemi de minimis
nova oprema in stroji za manjšo porabo energije vlagatelja (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena samooskrbi vlagatelja.
Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

Obdobje upravičenosti izdatkov projekta je od datuma oddaje vloge do najkasneje 18. 10. 2025.

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 18. 10. 2025. Upravičenec mora še 3 leta po zaključku projekta Skladu dostavljal letna poročila o doseganju kazalnikov učinka in izjave, da
rezultati projekta ne bodo in niso bili odtujeni, prodani ali uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinanciranim projektom, in sicer najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto v elektronski obliki.

Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 16. 6. 2023,
2. rok do 28. 7. 2023,
3. rok do 1. 9. 2023,
4. rok do 29. 9. 2023.
Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Produkt BIZI NOO (nepovratna sredstva)
Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest.
Na območju belokranjskih občin je intenziteta pomoči za srednje velika podjeja 40 % in za mikro in mala 50 % upravičenih stroškov.

Najnižja zaprošena vrednost nepovratnih sredstev je 50.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 160.000 EUR.

Vlogo za izplačilo nepovratnih sredstev je mogoče oddati največ enkrat v posameznem koledarskem letu.
Rok za črpanje nepovratnih sredstev je najkasneje do:
18. 10. 2023 v letu 2023,
18. 10. 2024 v letu 2024,
18. 10. 2025 v letu 2025.

Produkt BIZI NOO POSOJILO
Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti v primeru vloge na produkt BIZI NOO POSOJILO, ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, najmanj 5,00.

Najnižja zaprošena vrednost posojila je 25.000 EUR, najvišja pa 500.000 EUR.
Obrestna mera je fiksna od 2,95 % letno naprej in je odvisna od Skladove ocene.
V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oziroma de minimis sheme, mora biti
obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
- Rok za črpanje posojila je največ 2 meseca po zaključku projekta in ne kasneje kot 18. 10. 2025.
- Črpanje sredstev je lahko enkratno ali v več mesečnih tranšah.
-
Celotno črpanje posojila mora biti zaključeno pred zapadlostjo prvega obroka.

Več o razpisnih pogojih, merilih, način prijave ter celotno dokumentacijo najdete na:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/