Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju 90 občin, ki se nahajajo v obmejnem problemskem območju, med njimi so tudi belokranjske občine Črnomelj, Metlika in Semič.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oz. vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oz. Zakonu o zadrugah oz. po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Za upravičene prijavitelje se med drugim štejejo podjetja, ki so registrirana oz. vpisana po navedenih predpisih in na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije.


PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Prijaviti se je možno na 2 sklopa, na sklop podjetništvo in na sklop turizem.

Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za projekt v okviru sklopa turizem, morajo na novo urediti oz. obnoviti nastanitvene kapacitete z vsaj dvema (2) novima ali obstoječima ležiščema, ki morajo biti kategorizirana z vsaj 2 zvezdicama oz. jabolkoma.


V okviru sklopa turizem so upravičeni tudi projekti tistih prijaviteljev, ki z ležišči na upravičenem območju občin že razpolagajo. Projekt začetne investicije v takem primeru predstavlja:
 • uvedbo nove ponudbe – v istem ali neposredno ob objektu kjer so ležišča ali
 • obnovitev dela objekta, če je neposredno povezana z nočitvenimi zmogljivostmi (npr. obnova restavracije, širitev kuhinje) – v istem ali neposredno ob objektu, kjer so ležišča.
Nastanitvene kapacitete se bodo morale oddajati turistom najmanj 5 let po zaključku investicije.

UPRAVIČENI PROJEKTI
 • projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oz. petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanja) obstoječih delovnih mest oz. števila zaposlenih,
 • projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju,
 • projekti, za izvedbo katerih imajo vlagatelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja,
 • projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis,
 • projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
Projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis, niso upravičeni! Prav tako niso upravičeni projekti s področja trgovine!


SKUPNA VIŠINA SREDSTEV

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je

 • za leto 2021, 8.258.312,57 EUR.
 • za leto 2022, 15.555.059,59 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja v občinah Vzhodne kohezijske regije je:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja,
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 20.000,00 do največ 600.000,00 EUR.


UPRAVIČENI STROŠKI

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Pod določenimi pogoji lahko mala in srednje velika podjetja (in v kolikor gre za nakup poslovne enote), kupijo rabljena osnovna sredstva.

Stroški nematerialnih investicij so upravičeni samo za podjetja, ki z investicijo kandidirajo za sredstva v višini najmanj 300.000,00 evrov. Stroški nematerialnih investicij v investiciji, ki bodo sofinancirani, lahko znašajo največ 30.000,00 evrov.

Za gradbena dela v višini več kot 250.000,00 evrov, se mora k vlogi priložiti najmanj tri ponudbe različnih med seboj nepovezanih izvajalcev. Najugodnejša ponudba je za vlagatelja zavezujoča. Gradbena dela so upravičen strošek samo na objektih, ki so v večinski lasti vlagatelja in v katerih se bo izvajala proizvodnja. MGRT bo upoštevalo zahtevek za izplačilo, ki se bo nanašal na gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela, samo, če bo imel za osnovo končno/zaključno gradbeno situacijo in, ki bo vsebovala s ponudbo predvidena in dejansko izvedena dela. Vmesnih/začasnih gradbenih situacij MGRT ne bo sofinanciralo.

Sofinancirani stroški nakupa objektov ali zemljišč lahko znašajo največ 10% upravičenih sofinanciranih stroškov.
NEKATERI POGOJI
Do nepovratnih sredstev med drugim niso upravičeni vlagatelji:
 • samostojni podjetniki, ki opravljajo le dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.)
 • ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
 • ki so v javni lasti.
Projekti, ki predvidevajo zaposlitev do 3 novih delavcev bodo prejeli pri merilu zaposlitve 0 točk. Pri projektih, kjer se predvideva zaposlitev več kot 3 novih delavcev, bodo ocenjeni za vsakega novo zaposlenega z eno točko.

Vlagatelj mora realizirati nove zaposlitve do najkasneje 31. 12. 2021 za projekte, sofinancirane samo v letu 2021 oziroma do 31. 12. 2022 za projekte, sofinancirane v letih 2021 in 2022 ali samo v 2022. Nova delovna mesta morajo ostati v regiji najmanj pet let, šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno za velika podjetja in tri leta pri malih in srednjih podjetjih.
Investicija mora biti zaključena v skladu z vlogo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2021 za enoletne projekte sofinancirane v letu 2021 oziroma 31. 12. 2022 za enoletne projekte sofinancirane v letu 2022 ali dvoletne projekte sofinancirane v letih 2021 in 2022.

Max. število točk je 134, do sofinanciranja so upravičeni samo projekti, ki bodo prejeli 50 ali več točk.
ROK ZA PRIJAVO
 • prvo odpiranje, do 30. 4. 2021 do 24.00 ure in
 • drugo odpiranje, do 30. 8. 2021 do 24.00 ure.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objavajavni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmejnih-problemskih-obmocij-v-letih-2021-in-2022/.

Več informacij:

Vesna Fabina, vesna.fabina@ric-belakrajina.si, tel. 040 552 174.

Barbara Vraničar, barbara.vranicar@ric-belakrajina.si, 040 552 172.