Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 82, Datum: 21. 12. 2018, Stran: 2493

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti;
  • izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela;
  • boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;
  • ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela;
  • bolj varna fleksibilnost na trgu dela.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - Pripravljeni na spremembe (v nadaljevanju: projekt).

Z nudenjem celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočilo njihov lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo prehod v brezposelnost.

Predvideno je, da bo za posamezno kohezijsko regijo izbrano eno projektno partnerstvo za izvajanje programa.

Z namenom zagotavljanja boljše geografske pokritosti, je javni razpis usmerjen tako, da prijavitelj in projektni partnerji s svojimi aktivnostmi pokrijejo čim več pripadajočih statističnih regij, z izjemo statistične regije Podravje.

Ciljna skupina so zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, in sicer:

- osebe v skladu s 5. točko. 5. člena ZUTD, ki so:

  • osebe v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi o zaposlitvi s strani delodajalca ali
  • osebe, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno ali
  • osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece;
  • osebe, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop na trgu dela.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša največ 3.638.312,00 EUR.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno 7. 2. 2019.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni obliki na e-naslovu: spin@sklad-kadri.si in sicer najkasneje do 31. 1. 2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.sklad-kadri.si.

Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko sklad spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: www.sklad-kadri.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si ali pri Mojci Golobin na e-naslovu: spin@sklad-kadri.si s pripisom Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Do (preteka) roka za prijavo lahko razpisno dokumentacijo prevzamete na skladu, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, glavna pisarna, v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.