Razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 10.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja pa do 60 % vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Na javnem razpisu so na voljo sredstva iz promocijske takse v vrednosti 431.294,55 evrov.

Prvi rok za oddajo vloge je do 2. 4. 2020, do 24:00 ure. Drugi rok za oddajo vlog je do 4. 6. 2020, do 24:00 ure.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info.

Potencialni prijavitelji lahko uporabijo za oddajo vloge obrazce, ki so priloženi ali prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9:00 do 13:00 ure.

Razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 28. 2. 2020, Stran: 589

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«.

V javnem razpisu »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020 (Ob-1316/20), se dopolni in spremeni besedilo javnega razpisa, kot sledi:

1. Poglavje I.2 (Namen in cilji javnega razpisa):

 • besedilo zadnjega stavka prvega odstavka se črta.
 • besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).«
 • besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi:

»Podporni cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, obstoječih in nove turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
 • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij;
 • usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne nosilne turistične produkte po posamičnih makro destinacijah, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov pod blagovno znamko I feel Slovenia;
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov in prednostne trge;
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk;
 • pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone.«

2. Poglavje I.3 (Predmet javnega razpisa):

 • v besedilu prvega odstavka se za besedama »nastop na« črta besedo »tujih«.

3. Poglavje I.5 (Pogoji za kandidiranje):

 • besedilo 2. točke prvega odstavka podpoglavja I.5.3 (Ostali pogoji sodelovanja) se spremeni tako, da odslej glasi: »2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost na prednostnih tujih trgih in trgu Slovenije kot opredeljeno v Programu dela STO za leti 2020 in 20213 in skladno z usmeritvami identifikacije tržnega potenciala.«
 • besedilo 6. točke prvega odstavka podpoglavja I.5.3 (Ostali pogoji sodelovanja) se spremeni tako, da odslej glasi: »6. V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja (celovit načrt promocije), kot tudi aktivnosti neposredno povezane z nastopom na novih trgih.«

4. Poglavje I.9 (Merila za ocenjevanje vlog):

 • poimenovanje Merila št. 2 se spremeni tako, da odslej glasi: »Promocija turistične ponudbe na več trgih«

5. Poglavje I.11 (Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja):

 • besedilo 2. točke drugega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi:

»2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:

 • medijski zakup oglasnega prostora na mediju, kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim serviranjem oglasov (zakup AdServerjev, dostava gradiv ipd.).

Mediji za katere se priznavajo upravičeni stroški za izvedbo medijskega zakupa so:

 • slovenski in tuji digitalni mediji,
 • slovenski in tuji tiskani mediji,
 • mediji zunanjega oglaševanja ob cestah v Sloveniji in v tujini (vsebine na oglasnih površinah v Sloveniji morajo biti obvezno v slovenskem in v vsaj enem tujem jeziku, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje).«

6. Poglavje I.13 (Roki in način prijave na javni razpis):

 • besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »Roka za oddajo vlog sta: 12. 3. 2020, do 24. ure in 13. 5. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.«
 • besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi: »Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj - Vloga - Turistična promocija Slovenije na tujih trgih - Vodilne destinacije« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 7: Odpremni obrazec.«

7. Poglavje I.18 (Razpisna dokumentacija in dodatne informacije):

 • besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi:

»Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

 • za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 9. 3. 2020 do 12. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 8. 5. 2020 do 12. ure.«
 • besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da odslej glasi:

»STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

 • za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 10. 3. 2020 do 24. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 11. 5. 2020 do 24. ure.«
 1. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa v veljavi in nespremenjen.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 20. 3. 2020, Stran: 848

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«.

V javnem razpisu »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020 (Ob-1627/20), se dopolni in spremeni besedilo javnega razpisa, kot sledi:

 1. Poglavje I.6 (Višina sredstev za sofinanciranje):
 • besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 650.000,00 evrov.«
 1. Poglavje I.7 (Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo):
 • besedilo prve točke drugega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Rok: 4. 6. 2020, do 24. ure,«
 1. Poglavje I.9 (Merila za ocenjevanje vlog):
 • v celoti se črta merilo 3 »Promocija turističnih produktov zgolj izven glavne turistične sezone«, ki se nadomesti z besedilom, kot sledi:

3.

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone

25

3.1

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja

25

3.2

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 40 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja, vendar manjši od 60 %

15

 1. Poglavje I.13 (Roki in način prijave na javni razpis):
 • besedilo prvega stavka prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Roka za oddajo vlog sta: 15. 4. 2020, do 24. ure in 10. 6. 2020, do 24. ure.«
 1. Poglavje I.18 (Razpisna dokumentacija in dodatne informacije):
 • besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi:

»Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

 • za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 9. 4. 2020 do 12. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 6. 2020 do 12. ure.«
 • besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi:

»STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

 • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 10. 4. 2020 do 24. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 8. 6. 2020 do 24. ure.«
 1. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa v veljavi in nespremenjen.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma.