Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 7. 6. 2019, Stran: 1268

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na:

 • konkurenčnost,
 • zaposlitvene možnosti.

Cilji projekta: Upravičenec mora z odobrenim projektom najkasneje 2. leto po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju: posodobitve tehnologije, izboljšave proizvodnje, povečanja dodane vrednosti na zaposlenega, uvedbe novih delovnih mest ter ohranitve delovnih mest.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek je 11.529.735,99 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju:

ZNESEK V EUR ZA LETO 2019

7.249.735,99 EUR za obmejna problemska območja

2.160.000,00 EUR za problemsko območje Pokolpja

2.120.000,00 EUR za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Višina sofinanciranja:

Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.

Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.

Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu za ugodna razvojna posojila na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji je lahko največ 1.000.000,00 EUR.

Roki za prijavo:

 • 19. 7. 2019,
 • 30. 8. 2019,
 • 15. 10. 2019
 • 29. 11. 2019.
 • 10. 1. 2020 ter
 • 14. 2. 2020

Upravičenci:

Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana po:

 • zakonu o gospodarskih družbah, in sicer kot:
 • pravna oseba, in sicer: d.o.o., d.d., itd.
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • zakonu o zadrugah, kot zadruga.

Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz. poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.

Upravičena območja po tem razpisu so:

 • obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale).
 • problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj).
 • problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.
 • Projekti iz občin Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič in Črnomelj so prvenstveno upravičeni do sredstev, ki so na razpolago za problemsko območje Pokolpja, iz kvote obmejnih problemskih območij pa le v kolikor bodo sredstva na tem sklopu še na razpolago. Sklad bo informacijo, ko bodo sredstva za problemsko območje Pokolpja pošla, objavil na spletni strani, skupaj s podatkom o obsegu preostalih razpoložljivih sredstev za obmejna problemska območja.

Finančni pogoji:

 • Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.
 • Skupna doba vračanja posojila: največ 108 mesecev oz. ne preko 30. 6. 2028 (z vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne preko ekonomske dobe projekta.
 • Mesečno vračanje glavnice posojila.
 • Polletno vračanje obresti, za obdobje med 1.1.- 30.6. ter 1.7. - 31.12.

Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja posojil. Vlagatelj krije stroške zavarovanja posojila.

Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).

Upravičeni stroški:

 • nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste)
 • gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe
 • neopredmetena sredstva (nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja)
 • nova oprema
 • rabljena oprema (samo za MSP, nakup rabljene opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi)
 • novi delovni stroji
 • rabljeni delovni stroji (samo za MSP, nakup rabljene opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi)

Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).

Stroški upravičenca: Stroški zavarovanja posojila.

Način prijave:

 • Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
 • Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj - vloga BP3«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
 • Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
 • Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure. Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/.

Podaljšanje javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih območjih

Objavljeno dne 25.11.2019.

Sklad je v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22.11.2019 objavil podaljšanje javnega razpisa z dvema novima rokoma, in sicer: 10. 1. 2020 ter 14. 2. 2020. Celotna objava spremembe je objavljena na sledeči povezavi.

Dodana nova roka za prijavo na razpis SRRS Ribnica - BP3

Objvaljeno v četrtek, 13. 02. 2020, 10:10.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 7. 2. 2020, Stran: 375

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19).

1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3 javnega razpisa dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:

 1. rok do 19. 7. 2019,
 2. rok do 30. 8. 2019,
 3. rok do 15. 10. 2019,
 4. rok do 29. 11. 2019,
 5. rok do 10. 1. 2020,
 6. rok do 14. 2. 2020,
 7. rok do 13. 3. 2020,
 8. rok do 15. 4. 2020.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 27. 3. 2020, Stran: 880

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19) s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19) ter v Uradnem listu RS, št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20).

I. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3 javnega razpisa spremeni rok oddaje vlog po 8. razpisnem roku, in sicer se besedilo po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:

 1. rok do 19. 7. 2019,
 2. rok do 30. 8. 2019,
 3. rok do 15. 10. 2019,
 4. rok do 29. 11. 2019,
 5. rok do 10. 1. 2020,
 6. rok do 14. 2. 2020,
 7. rok do 13. 3. 2020,
 8. rok do 15. 5. 2020.
 9. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 85, Datum: 12. 6. 2020, Stran: 1204

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19), št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20), št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1815/20) ter št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1930/20).

1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 javnega razpisa spremenijo razpisani zneski ugodnih posojil po posameznih območjih, in sicer se besedilo tabele po novem glasi:

Znesek v EUR

Za leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

Skupno 11.529.735,99 EUR, od tega:

2019

Posojilo

Proračun RS

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

8.249.735,99 EUR

za obmejna problemska območja

1.660.000,00 EUR

za problemsko območje Pokolpja

1.620.000,00 EUR

za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Sklad lahko v zadnjem 8. razpisnem roku oddaje vlog, ki se izteče 30. 6. 2020, morebitne ostanke sredstev po posameznih območjih prerazporedi med območji v primeru izkazanih potreb, pri čemer se pri razvrstitvi vlog oziroma dodelitvi sredstev upošteva doseženo število točk.

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad