Javni razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0-P4L 2019

Slovenski podjetniški sklad Maribor je objavil javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 – P4L 2019.


Namen in cilj spodbud je uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov iz lesnih tvoriv na področju predelave ali obdelave lesa (delež lesa več kot 75 %). Gre za proizvode iz lesnih tvoriv kot so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi....

Sofinancirale se bodo operacije na območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Upravičenci:
Mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, registrirana najmanj od 31.12.2017 znotraj oddelkov: C16 - obdelava in predelava lesa in C31-proizvodnja pohištva (razen C31.03).

Upravičeni stroški so:
-stroški nakupa opredmetenih novih osnovnih sredstev

-stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 50.000,00 EUR),
-stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). -stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo operacije).

Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis in se mora zaključiti do 31. 10. 2020, upravičeni stroški pa morajo nastati do najkasneje 30.9.2020.

Načrtovana višina stroškov mora znašati vsaj 250.000 ter največ 2.500.000 EUR v dveh letih. Sofinanciranje 45 % upravičenih stroškov za mala in 35 % za srednje velika podjetja.

Roki za oddajo vlog: 29. 8. 2019; 23. 10. 2019; 15. 1. 2020, 6. 4. 2020.
Razpis se lahko predčasno zapre!!

Celoten razpis in dokumentacijo najdete na TUKAJ