Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

MGRT je preko Javne agencije SPIRIT Slovenija objavil Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Sredstva so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki so bila v času epidemije covid-19 najbolj prizadeta.

Upravičenci po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so imele na dan 31. julija 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih standardnih klasifikacij dejavnosti (krajše SKD):

I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ,

I56.300 Strežba pijač,

N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

R90. 010 Umetniško uprizarjanje,

R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Za izvedbo javnega razpisa je skupno na voljo 9.980.000 evrov, upravičeni stroški so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času ponovnega zagona dejavnosti, in sicer v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000 evrov za enega zaposlenega, vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje se izračuna tako, da se pavšalna vrednost pomnoži z najnižjim številom zaposlenih v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022.

Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so utrpela upad prihodka od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019 v višini vsaj 75 odstotkov. Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Javne agencije SPIRIT Slovenija: TUKAJ

Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.