Javni razpis za MSP na obmejnih območjih s področja turizma

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 22. 6. 2018, Stran: 1474

Predmet razpisa: je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.

Namen razpisa: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so:

  • a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
  • b) zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma,
  • c) povečanje dodane vrednosti MSP,
  • d) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,
  • e) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Ciljne skupine/upravičenci

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):

  • 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
  • 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
  • 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
  • 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 11.223.900,00 EUR v letih 2018 in 2019.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 10. 8. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si. Vprašanja morajo prispeti na omenjeni naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.