Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica je objavil Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih.

Cilji projekta morajo biti neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Cilji projekta so sledeči:

Za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost:

 • Povečanje produktivnosti
 • Posodobitev tehnologije
 • Posodobitev proizvodov/storitev
 • Izboljšanje trženjskih pristopov
 • Vzpostavitev nove poslovne enote

Za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti:

 • Povečanje števila zaposlenih
 • Ohranitev števila zaposlenih

Za ukrep Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov:

 • Emisijska produktivnost
 • Energetska produktivnost
 • Snovna produktivnost
 • Vodna produktivnost

Za ukrep Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije:

 • Razvoj inovacij

Upravičeni stroški:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva
Doba vračanja:
Višina posojila v EUR Moratorij v mesecih Skupna doba vračanja v mesecih (z vključenim moratorijem)
od do od do
25.001,00 1.000.000,00 0 60 120
 • Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01% letno.
 • Glavnico posojila se vrača mesečno.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (30.6. in 31.12.).
 • Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila, ostali stroški pa se zaračunavajo z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom Sklada.
 • Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31.12. 2022 ter ne sme presegati roka zaključka projekta.

Roki:

1. rok do 2. 8. 2021,
2. rok do 20. 9. 2021,
3. rok do 25. 10. 2021.
Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalno razvojnem skladu Ribnica, v času uradnih ur Sektorja za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.