Javni razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 1. 3. 2019, Stran: 347

Predmet razpisa: Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Javni razpis je razdeljen na tri sklope:

  • I. Sklop A1 - Seme: Preveritev koncepta
  • II. Sklop A2 - Zagon: Kreativni Start Up
  • III. Sklop A3 - Kreativni povezovalnik

Namen razpisa: Namen javnega razpisa:

  1. Podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS.
  2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS.
  3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo.
  4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe.
  5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« v okviru prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast in prednostne naložbe, je spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 880.000,00 €.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2019.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: biserka.mocnik@gov.si. Več informacij v zvezi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim razpisom je na spletni strani: www.czk.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo tudi osebno na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni vsak delovni dan med uradnimi urami.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Uvodna konferenca za potencialne prijavitelje in predstavnike medijev, na kateri bo podrobneje predstavljen razpis, bo v ponedeljek, 1. 4. 2019, ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana).

Informativne dneve, izobraževanje in priprave prijaviteljev za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK www.czk.si.- MAO.

Terminski plan:

1. Četrtek, 14.3.2019; 10.00 – 18.00

Predstavitvena konferenca
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana
• 10: 00 Predstavitev razpisa in podpornega sistema (MK in CzK)
• 12: 30 Predavanja in primeri dobrih praks

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1
• 14:15 Izobraževalne delavnice za prijavitelje 1. del
• 17.15 Svetovanje 1:1 (s predhodnimi prijavami)

2. Petek, 22.3.2019; 10.00 – 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 : 2. del
Edvard, Igriška 5, Ljubljana

3. Petek, 29.3.2019; 10.00 – 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 : 3. del
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

4. Ponedeljek, 18.3.2019; 10.00 – 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 – Maribor
Projektna pisarna CzK Maribor, Partizanska 11, Maribor

5. Torek, 19.3.2019; 10.00 – 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 – Novo Mesto
Lokal Patriot, Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a, Novo Mesto

6. Sreda, 20.3.2019; 10.00 – 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 – Koper
Univerzitetni inkubator Primorske, Čevljarska ulica 27, Koper

7. Vsak torek; 13.00 – 16.00

Info točka za prijavitelje www.czk.si
Termini za individualna svetovanja: 19.3., 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana