Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 110, Datum: 14. 8. 2020, Stran: 1785

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji razpisa:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 150 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Tehnična
opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Področje digitalne transformacije zajema:
 • izboljšave izkušnje kupca,
 • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju,
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje,
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov,
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • razvoj digitalne kulture,
 • vpeljavo kibernetske varnosti in
 • izvedbo projektov industrije 4.0.
Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000,00 EUR. Načrtovana skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije (subvencija) znaša do 60 % oz. nominalno lahko znaša najmanj 30.000,00 EUR ter največ 100.000,00 EUR.

Roki za predložitev vlog so:
 • 8. 9. 2020,
 • 15. 11. 2020 in
 • 15. 1. 2021.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 15.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.