Javni razpis Semenski kapital - konvertibilno posojilo SK75 2020

Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetjav semenski razvojni fazi v okviru katere podjetja težje dostopajo do financiranja npr. preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

UPRAVIČENCI:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 • so starejša od dvanajst mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge).

POGOJI KANDIDIRANJA:

 • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri prvih strankah.
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model.
 • prvi prihodki od prodaje produkta/storitve.
 • vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas.
 • sedež v Republiki Sloveniji.
 • podjetje ne sme biti v težavah.
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja. Prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja.

PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK na Start-up Slovenija:

Potencialni prijavitelji imajo na predselekcijskem postopku možnost pridobitve do 40 točk za potrebe javnega razpisa. PRIJAVA V PREDSELEKCIJO.

VIŠINA FINANCIRANJA:

 • 75.000 EUR konvertibilnega posojila/podjetje.

ČRPANJE FINANCIRANJA:

 • v treh tranšah.

DOBA FINANCIRANJA:

 • ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila je (5) let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti.

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA:

 • moratorij na odplačilo glavnice · konvertibilnega posojila znaša tri (3) leta.

OBRESTNA MERA:

 • pogodbena obrestna mera znaša fiksno 4,0 % p.a.

NAČIN ODPLAČEVANJA:

 • konvertibilno posojilo se odplačuje·v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2020 znaša najmanj 1.125.000 EUR.

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2020 je do vključno 27. 3. 2020. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: