Javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

V petek, 6. 12. 2019, je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

Namen in cilj javnega razpisa: izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so:

 • zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
 • zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

Kazalnika učinka po tem javnem razpisu sta:

 • število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva,
 • število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (povečanje energetske in snovne učinkovitosti).

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:

 1. število objektov, ki so pridobili mednarodno uveljavljeni okoljski certifikat ali znak kakovosti za turistične kapacitete,
 2. manjša raba energije za objekt,
 3. učinkovitejša raba vode v objektu,
 4. učinkovitejše ravnanje z odpadki v objektu.

V vlogi morajo biti zgoraj navedeni kazalniki učinka in rezultata obvezno opredeljeni. Kazalnika učinka se bosta dokazovala ob zaključku operacije, kazalniki rezultata pa v enem letu (kazalnik a) oziroma v dveh letih (kazalniki b, c, d) po zaključku operacije.

Ciljne skupine/prijavitelji:

Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo1.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejav-nosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD 2008):

 • 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastani-tvenih obratov),
 • 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
 • 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 • 55.204 (planinski domovi in mladinska preno-čišča),
 • 56.101 (restavracije in gostilne).

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter na upravičenem območju izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost turističnih kapacitet.

Operacija mora imeti vnaprej določen začetek in konec izvajanja. Operacija se ne sme začeti pred 1. 1. 2019. Operacija mora biti zaključena najkasneje v roku 2 let od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30. 9. 2022. Operacije, ki so se pričele izvajati pred objavo razpisa in bodo aktivnosti na operaciji na dan izdaje sklepa o izboru operacije že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.

Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo državne pomoči de minimis, ob upoštevanju pogojev glede dodeljevanja pomoči enotnemu podjetju.

Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022 in je načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah:

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Proračunska postavka Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJ
170242 - PN 3.1 - Energetska obnova turističnih kapacitet - 14 - 20 - EU (EUR) 9.088.731,29 6.000.000,00 3.000.000,00

18.088.731,29

Kohezijska regija Zahodna Slovenija

Proračunska postavka Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJ
170243 - PN 3.1 - Energetska obnova turističnih kapacitet - 14 - 20 - EU (EUR) 1.725.000,00 1.741.599,12 0

3.466.599,12

V okviru javnega razpisa so predvidena tri odpiranja:

Odpiranje Okvirna višina razpisanih sredstev – Vzhod Okvirna višina razpisanih sredstev – Zahod SKUPAJ
Prvo odpiranje 6.362.111,90 1.207.500,00 7.569.611,90
Drugo odpiranje 6.926.619,39 1.736.619,38 8.663.238,77
Tretje odpiranje 4.800.000,00 522.479,74

5.322.479,74

Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. pri-glasitve: M001­2399245­2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016) in njenih sprememb (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost;
 2. stroški informiranja in komuniciranja,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Stroški navedeni pod zaporedno št. 2 in 3 so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi stroški pod zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 1 in 3 so upravičeni v delu objekta, kjer se bo izvajala registrirana dejavnost iz poglavja 3.

Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75 %, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa največ 70 %.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 200.000,00 EUR.

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020.
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020.
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/.