Javni razpis P4I - za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Slovenski podjetniški sklad Maribor je objavil JR P4I - za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev in se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo ter dvig produktivnosti in konkurenčnosti, višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu, višje pozicioniranje v globalnih verigah ter ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Izbrani upravičenci bodo imeli možnost pridobiti skupno do največ 200.000,00 EUR sofinanciranja v letu 2022 in/ali letu 2023, skladno s shemo pomoči de minimis. Intenzivnost sofinanciranja je do največ 100% upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški bodo morali znašati najmanj 100.000,00 EUR in nastati v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 30. 9. 2023 ter izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

UPRAVIČENI STROŠKI morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom in skladni z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom.
Upravičeni stroški so:
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
- stroški transporta, montaže in zagona opreme.

V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

Rok za prijavo: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022.

Link za dostop do razpisa: DOSTOP DO P4I - SPS MARIBOR.